Gebruiksvoorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') zorgvuldig door alvorens de Linkd- websites te gebruiken. Door de Linkd-website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met een of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de Linkd-website.

Linkd stelt de voorwaarden als pdf-document beschikbaar. De Voorwaarden liggen tevens ter inzage ten kantore van Linkd op: Leeuwenveldseweg 18, 1382 LX Weesp en zullen op verzoek worden toegezonden.

Algemeen
Deze website is samengesteld door de besloten vennootschap o.g. Linkd B.V., statutair gevestigd te Lelystad, nummer Kamer van Koophandel: 39033047, (hierna: 'Linkd').

Toegestane gebruik
U dient zich als gebruiker van de Linkd-website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan: (a) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Linkd en/of derden; (b) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen; (c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; (d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website. Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Linkd, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is u slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van Linkd, waarbij de website binnen de kaders van www.linkd.nl verschijnt) aan te brengen, indien Linkd daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@linkd.nl

Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Linkd zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Linkd en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Linkd in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Linkd.

Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Linkd en/of haar leveranciers, behoudt Linkd zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
Linkd is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Linkd zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Linkd is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Linkd is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Linkd worden aangeboden.

Linkd is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Linkd.

Linkd garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Linkd garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Linkd garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met Linkd. Linkd is niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Linkd.

U vrijwaart Linkd voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

Voordelen

  • Alle aansluitingen (water, energie, tv, internet en bellen) direct en vooral gemakkelijk geregeld
  • Meertalige service voor expats
  • Groene energie uit Nederland
  • Gerenommeerde leveranciers (o.a. Vattenfall, KPN, Vitens, Ziggo)
  • Kosteloos gebruik van de Linkd Inspectie App, een persoonlijke URL, API of html koppeling

Contact

Heeft u interesse in onze dienstverlening of wilt u meer informatie? Wij komen graag met u in contact en lichten onze dienstverlening graag toe.

Wilt u zich direct aanmelden en uw klanten ontzorgen klik hier.

Linkd B.V.
Leeuwenveldseweg 18
1382 LX Weesp

Tel. 085 01 30 076
info@linkd.nl

LAAT EEN BERICHT ACHTER